Polityka Prywatności

W związku z wejściem z dniem 25.05.2018 „RODO”- rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Akt prawny przyjęty przez Unię Europejską regulujący zasady ochrony danych osobowych – zastępujący dyrektywę 95/46/WE z 1995r informujemy :

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest METALSOLUTION Sp. z o.o. przy ul. Piekarniczej 8 41-807 Zabrze nr tel. 32 750-84-25;

2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: contact@metalsolution.pl

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są:
– w celu zawarcia i realizacji umowy (art.6 ust.1 lit b RODO)
– w celu realizacji przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa w tym np. przepisów prawa podatkowego(art.6 ust.1 lit. c RODO);
– w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym dochodzenie ewentualnych roszczeń lub obronie przed roszczeniami (art.6 ust.1 lit. f RODO);

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w zakresie realizacji zawartych umów, do czasu zakończenia ich realizacji, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa ciążące na Administratorze, oraz w celu dochodzenia/obrony przed ewentualnymi roszczeniami.

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zaangażowane w procesy świadczenia usług np. firmy kurierskie, pocztowe, kancelaria prawna , której Spółka zleci prowadzenie postępowania, podmioty współpracujące w procesie reklamacji oraz instytucje określone przez przepisy prawa jak ZUS, Urząd Skarbowy lub inne.

6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu
-prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych
-prawo żądania od Administratora sprostowania danych osobowych
-prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych
-prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
-prawo przenoszenia danych osobowych
-prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

7. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne , ale niezbędne w celu zawarcia i realizacji umów zawartych z Administratorem.